Jogi közlemény - Szerzői jogok és felhasználási feltételek

Jelen online megtekinthető biztosítási portál (a továbbiakban: Portál) a CIG Pannónia Első magyar Általános Biztosító Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.) (a továbbiakban: EMABIT Zrt) fejleszti és működteti. A Portál az Internet közcélú hálózatán a http://www.pannoniadirekt.hu alatt érhető el.

A Portál használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat. A Portál használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az EMABIT Zrt a jövőben módosítja, a változásokat a Portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A Portál felhasználásának feltételei

  1. Az EMABIT Zrt ellenőrzi a Portálon elhelyezett információkat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. Társaságunk nem vállal felelősséget a közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért.
  2. A Portál megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Portálon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az EMABIT Zrt-t illeti.
  3. A Portálon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az EMABIT Zrt szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az EMABIT Zrt külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Portál felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
  4. A Portál tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Portál tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az EMABIT Zrt nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Portál bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Portál valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Portál mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Portál nyitóoldalára ( www.pannoniadirekt.hu ) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.
  5. A Portál más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen internetes oldalak tartalmáért az EMABIT Zrt nem vállalja a felelősséget.
  6. Az EMABIT Zrt fenntartja a jogot, hogy a Portál tartalmát bármikor megváltoztassa.
  7. Az EMABIT Zrt nem vállal felelősséget a felhasználók által weboldalaira küldött tartalomért. Minden esetben a tartalmat elhelyező személyt terheli felelősség, amennyiben a felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti. A jogsértő tartalmat elhelyező személyt kártalanítási kötelezettség terheli, ha harmadik személy az EMABIT Zrt ellen a felvitt tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít. Az EMABIT Zrt bármikor jogosult a felhasználók által felvitt tartalmat weboldalairól eltávolítani.

A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A Portál felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az EMABIT Zrt haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

Budapest, 2013.05.02. EMABIT Zrt.