Adatvédelem

Információk

www.cig.hu, www.cig.eu, www.pannoniatozsde.com, www.cigromania.eu, www.cigromania.ro, www.pannoniabiztositas.hu, www.pannoniabiztositas.eu, www.pannoniabiztosito.hu, www.pannoniabiztosito.eu, www.pannoniaalkony.hu, www.pannonia-alkony.hu, www.alkonybiztositas.hu, www.pannonialife.hu és a www.pannoniatozsde.hu

A felsorolt oldalak megnyitásával a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Cégcsoportjához tartozó – a továbbiakban CIG Cégcsoport – vállalkozások tájékoztató oldalai érhetőek el. A CIG Cégcsoport tagja minden olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befolyással rendelkezik.

Tartalmi felelősség és kizárások

A CIG Cégcsoport tagjai a jelzett weboldalakon a vállalkozásról, a termékekről és az elérhető szolgáltatásokról adnak tájékoztatást, amelyeket igyekeztek a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal összeállítani. Ezek célja az érdeklődés felkeltése, a fogyasztók megfelelő mélységű ismeretekkel ellátása. A közzétett információk nem minősülnek közvetlen ajánlatnak és nem szolgáltatnak alapot arra, hogy azokból bárki közvetlenül jogot származtasson, vagy kötelezettséget keletkeztessen.

Az egyes eszközalapokra vonatkozó tájékoztatás nem jelent közvetlen ajánlatot azok vásárlására. Az eszközalapokba befektetett biztosítási díjakra a Biztosító tőke-, vagy hozamgaranciát csak akkor vállal, ha erről a befektetési politikában kifejezetten rendelkezett. Az eszközalapok, illetve a benne lévő befektetési instrumentumok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőre nézve. A jövőbeli hozamok nem ismertek, azokra a Biztosító garanciát nem vállal. Az egyes eszközalapok teljesítményének összehasonlítására a Biztosító referenciaindexeket alkalmaz. A referenciaindexek értéke korrigálásra kerül az eszközalapokat is terhelő költségekkel: a letétkezelési, a portfoliókezelési és az eszközalap-kezelési díjjal a hozamméréseknél.

A CIG Cégcsoport az egyes honlapokon nyilvánosságra hozott információkért akkor vállalja a felelősséget, ha azt konkrét szerződés vonatkozásában megerősíti. A CIG Cégcsoport megteszi az elvárható intézkedéseket a weboldalak illetéktelen megváltoztatásának megakadályozása érdekében, azonban kizárja a felelősséget mindazon közvetlen és közvetett károkért, amelyek a tartalmak illetéktelen megváltoztatásából, az oldal működését biztosító hardver és szoftver hibájának zavarából erednek, ideértve a rendszerhibát és a vírusok miatti üzemzavarokat is. Kizárja a felelősséget továbbá az idegen nyelven megjelenő szövegekben esetlegesen előforduló fordítási hibákért, pontatlanságokért.

A CIG Cégcsoport honlapján megtalálhatóak a cégcsoport egyes stratégiai és egyéb partnereinek elérhetőségét megkönnyítő linkek. A CIG Cégcsoporttal kapcsolatban álló szerződéses partnerek, így különösen a biztosításközvetítők a honlapjukon elhelyezhetnek a CIG Cégcsoporttal kapcsolatos információkat. Az ilyen információkért, illetőleg a cégcsoportról linkekkel elérhető oldalak tartalmáért a biztosító a felelősséget kizárja.

Szerzői jogvédelem

A CIG Csoport weboldalain megjelenített képi és szöveges tartalmak, egyes termékek elnevezése és alkalmazásukkal összefüggő számítógépi programok szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak, ezért ezen jogok sérelme jogi következményeket vonhat maga után. Ezen védelem alatt álló művek felhasználásához – ide nem értve a törvény által megjelölt szabad felhasználás eseteit – a jogosult hozzájárulása szükséges.

Személyes adatok védelme

A CIG Cégcsoport a személyes adatok kezelése során a tevékenységükhöz kapcsolódó adatkezelés rendelkezéseit követik. Ezek az alábbiak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - Info tv),
 • a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

Ezek alkalmazása során Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat az Info tv 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, az Info tv 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy az Info tv 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Általános Biztosító Zrt. (tekintettel arra, hogy a két cég adatvédelmi rendelkezései között különbség nem áll fenn, a továbbiakban a biztosító) az ügyfélportálját az érintettek regisztrációt követően érhetik el. A regisztráció során a valós személyes adatok megadása önkéntes, azonban egyes szolgáltatások igénybe vételéhez kötelezőek. A regisztráció során megadott adatok kezelésére az adatkezelés általános rendelkezései irányadóak. Az ügyfélportál és az egyes elektronikus szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit az ilyen szolgáltatásokkal rendelkező termékek mellékleteiként ismerhetőek meg, azok hatályos szövegét a biztosító a letölthető nyomtatványok körében teszi közzé.

A honlap üzemeltető az ügyfélportál használatát és a használók azonosítását a biztosító cookie alkalmazásával könnyíti. Amennyiben a használó a cookik alkalmazását letiltja, számára egyes szolgáltatások korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. közös adatkezelési rendelkezései

A biztosító az ügyfelek adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli, és ez alapján végeztet más szolgáltatókkal adatfeldolgozást. A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. E céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés céljával összefüggésben a biztosító tudomására jutott adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban „Bit.”) értelmében az ügyfél hozzájárulása nélkül kezelheti. E törvényi felhatalmazás kizárólag azon személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatoknak. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. A biztosító ügyfele saját személyes, nyilvántartott, illetve továbbított adatairól a törvényekben rögzített korlátozásokkal jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartásában módosítja.

A biztosító és biztosításközvetítője a személyes adatokat a biztosítási, illetve megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási és megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító és biztosításközvetítője köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényes jogalap. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat a biztosító az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, az ügyfél egészségi állapotával összefüggő, valamint az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével köteles törölni. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni. A fentiekben megjelöltektől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, és a biztosításközvetítő csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

A biztosítási titokkal kapcsolatos rendelkezések

Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

A biztosító saját, illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat a Bit.-ben meghatározott eseteket kivéve, csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

Nem sért biztosítási titokra vonatkozó szabályt a biztosító, amennyiben jogszabály alapján történő megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során biztosítási titoknak minősülő adatokat bocsát a Bit-ben megjelölt szervek rendelkezésére, illetőleg egyéb jogszabályban megjelölt hatóságok részére kötelező megkereséseket teljesít, továbbá a Bit-ben megjelölt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségég teljesíti.

A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott speciális szakértelmére van szükség. A kiszervezett biztosítási tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.

A biztosító telefonos ügyfélszolgálata a beszélgetéseket minden esetben rögzíti és a hangfelvételt egy évig tárolja. A panaszos kérheti a hangfelvétel visszahallgatását, vagy térítés ellenében a hangrögzítőre történő rögzítését.

Távértékesítés esetén a biztosító a hangfelvételeket a pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével rögzíti és azokat az ilyen módon létrejött szerződésből eredő igények elévüléséig tárolja.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti a Biztosítónál

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Biztosító tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Biztosító köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Biztosító rendelkezésére áll, a személyes adatot a Biztosító helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett – az Info tv 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az ál lapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az előzőekben meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett a Biztosító zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett az Info tv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Ha a Biztosító az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek az előzőek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben meghatározott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info Tv 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az erről szóló értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Info tv. 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat a Biztosító ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha a Biztosító az erről szóló értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Biztosítótól, amely felvilágosítást a Biztosító az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a Biztosító ellen. A Biztosító az érintettet is perbe hívhatja.

A Biztosító az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Biztosító az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Biztosító felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Biztosító mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatbiztonság

A CIG Cégcsoport az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A tevékenységi körükben gondoskodnak az adatok biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Info tv, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az CIG Cégcsoporthoz tartozó adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

A biztosító, mint adatkezelő az adatok feldolgozásával az alábbi vállalkozásokat bízta meg:

 • CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; adószám: 14507517-4-41; cégjegyzék szám: 01-09-906915
 • Tata Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B épület; adószám: 21981128-2-43; cégjegyzék szám: 01-17-000295),
 • FOLD-R Első Magyar Külsőerőforrás Biztosító és Adatfeldolgozó Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Építész u. 26.; adószám: 11866684-2-13; cégjegyzék szám: 13-10-040593)
 • Díjbeszedő Holding Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Vahot u. 8.; adószám: 10805246-2-43; cégjegyzék szám: 01-10-042094)

A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez posta útján történő utalás vagy banki utalás esetén a Magyar Posta Zrt. és a jogosult által megnevezett bank adatfeldolgozónak minősül. A kiszervezett tevékenységet végzők a biztosító adatfeldolgozóinak minősülnek. Ezen cégek listáját a biztosító a webhelyén teszi közzé.

Közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos személyes adatok

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

Közvetlen üzletszerzés céljára a CIG Cégcsoport, továbbá a biztosítóval szerződésben álló függő biztosításközvetítők az érintettek személyes adatait azok közvetlen megkeresésével nyilvános rendezvényeken, illetve a cégcsoport rendezvényein jelen rendelkezések figyelembe vételével gyűjthetik.

A Biztosító a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzés céljára történő gyűjtését időszakonként nyereményjátékkal is ösztönzi. Ilyen esetekben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a nyereményjátékon való részvételre jogosít. Az ilyen célú nyereményjátékon való részvétel kizárólag a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáruláson alapul, az semmiképpen nem köthető ellenérték befizetéséhez, vagy szolgáltatás vásárlásához. Az érintett a hozzájárulásával egy jogosultságot szerez a nyereményjátékban való részvételhez, függetlenül a regisztráció számától. Egyes esetekben a biztosító a nyereményjátékon való részvétel lehetőségét a vásárolt termék számához igazíthatja.

A nyereményjátékkal egybekötött személyes adat kezeléséhez való hozzájárulás esetén az adatkezelés időtartama 1 év.

A személyes adatokat az adatkezelő a CIG Cégcsoport további tagjai részére továbbíthatja. A nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a nyeremény szervezője a CIG Cégcsoport honlapján teszi közzé. Az érintett külön hozzájárulásával a képmása is nyilvánosságra hozható.

Az érintettek jogairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról és annak továbbítási és felhasználási lehetőségeiről az érintetteket az adatok felvétele előtt kell tájékoztatni.

A nyereményjátékon nem vehetnek részt a CIG Cégcsoport azon munkavállalói és Ptk szerinti hozzátartozói, akik a nyereményjátékot hirdették, vagy az érintettek személyes adatait átvették.

A Biztosító kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kizárólag a kapcsolatfelvételi lista, illetve – a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben – az üzletszerzési lista összeállítása céljából, illetőleg a Biztosító által az adatok kezelésére, átvételére megbízott szerv név- és lakcímadatot a jogszabályban meghatározott forrásból gyűjthet, illetve használhat fel.

Amennyiben a Biztosító kapcsolatfelvételi listát más adatkezelőtől vesz át, az adatátadóval szavatoltatja, hogy az adatok felvételére és továbbítására a törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor.

A tudományos kutatás, a közvélemény-kutatás és piackutatás, valamint a közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés során – az irányadó törvényekben foglaltaknak megfelelően – biztosítani kell az érintett jogát a személyes adatainak védelméhez. Így különösen:

 1. a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg az érintettet írásban tájékoztatni kell arról, hogy a megkereső az adatokat milyen forrásból szerezte; az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni;
 2. biztosítani kell számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja, és erről írásban tájékoztatni kell;
 3. név- és lakcímadatainak az e törvényben meghatározott tevékenységek céljából történő kezelését meg kell szüntetni, amennyiben ezt az érintett kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá;
 4. név- és lakcímadatait harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani – a 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő adattovábbítás, a megbízás alapján történő adatfeldolgozás, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló (továbbiakban DM tv.) törvényben meghatározott adategyeztetés [4. § (3) bekezdése] kivételével – csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet.

A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha

 1. az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult;
 2. az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.

Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig – ha a megszüntetés az érintett nyilatkozatán alapul -egyidejűleg a DM tv. 21. § szerinti tilalmi listára történő felvételt kell érteni.

Ha az adatkezelést annak bármely szakaszában az érintett kérelme alapján kell megszüntetni, ezért az érintettet jogi felelősség nem terheli.

A Biztosító az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos személyes adatok

Az alábbi szabályok a Biztosító azon tevékenységére vonatkoznak, amely alapján a Biztosító közlést, tájékoztatást, vagy más megjelenítést alkalmaz a biztosítás értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Biztosító neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

A gazdasági reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve azon személyes adatok körét, amelynek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárult, továbbá azt, hogy a hozzájárulás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt meg. Ez a nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat.

A levélben történő megkeresésre a címzett reklámküldemény útján kerülhet sor. A postai úton, címzett reklámküldeményben küldött reklám esetében a címzett részére előzetes és kifejezett hozzájárulás nélkül is küldhető reklám, azonban szükséges annak biztosítása, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény szerint címzett reklámküldemény a kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó, külön jogszabály alapján nagy számúnak minősített címzetti körnek szóló olyan postai küldemény, amely - a címzett neve, címe és azonosító száma, valamint az üzenet jellegét nem módosító egyéb adatok kivételével - azonos tartalmú. A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendelet szerint nagy számúnak minősül a címzetti kör, ha a feladó egyszerre legalább 500 darab azonos küldeményt ad fel. [3. § (3)]

A Biztosító a hozzájáruló nyilatkozatot tévő személyek a hozzájáruló nyilatkozatban megadott személyes adatairól köteles nyilvántartást vezetni. A hozzájárulás visszavonása esetén a nyilatkozó nevét és címét, valamint esetlegesen megadott további személyes adatait törölni szükséges. Az így nyilvántartott adat harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Mind a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, mind a postai úton küldött címzett reklámküldemények küldésének megtiltására oly módon kell lehetőséget biztosítani, hogy azt az érintett akár postai úton, akár elektronikus levél útján megtehesse, és a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Mindkét esetben a közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. A postai úton feladott reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tévő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.

A biztosító adatvédelmi felelősének elérhetősége

jog@cig.eu